ÒíÇÑÉ ØáÇÈ ßáíÉ Úáæã ÇáÇÔÚÉ Çáì ãÕÑ

2007-07-03
ÒíÇÑÉ ØáÇÈ ßáíÉ Úáæã ÇáÇÔÚÉ Çáì ãÕÑ

áÞÏ ÞÇã ØáÇÈ ßáíÉ Úáæã ÇáÇÔÚÉ ÇáØÈíÉ ÌÇãÚÉ ÇáÓæÏÇä ÈÒíÇÑÉ Çáì ÌãåæÑíÉ ãÕÑ ÇáÚÑÈíÉ Ýì ÑÍáÉ ÚáãíÉ ÊÍÊ ÇÔÑÇÝ ÇáÇÓÊÇÐ ãÕØÝì ÒåíÑ æßÇäÊ åÐå ÇáÒíÇÑÉ ÊÓÊåÏÝ ÇáÊÏÑíÈ ÇáÚãáì áØáÇÈ ÇáÇÔÚÉ æÇáÇØáÇÚ Úáì ÇáÊØæÑÇÊ ÇáÊßäæáæÌíÉ ÇáÊì ÊØÑÇ Úáì åÐÇ ÇáãÌÇá æãä ÇÌá ÇáãÚÑÝÉ ÇáÚãáíÉ Úáì ÈÚÖ ÇáÇÌåÒÉ ÇáÍÏíËÉ.æÝì åÐå ÇáÒíÇÑÉ ÞÇã ÇáØáÇÈ ÈÒíÇÑÉ ãÓÊÔÝì ãÚåÏ äÇÕÑ ááÚáÇÌ æÇáÈÍæË æäÇá ÇáØáÇÈ ÔåÇÏÇÊ ÊÏÑíÈ Úãáì ÈåÐå ÇáÝÊÑÉ ÇáÊì ÞÖæåÇ Ýì åÐÇ ÇáãÓÊÔÝì . æáÞÏ ÞãäÇ äÍä ÈÏæÑäÇ ßÇÚáÇãíä ÈÇÓÊØáÇÚ ÈÚÖ ÇáØáÇÈ æãÔÑÝ ÇáÈÚËÉ ææÇáæÞæÝ Úáì ÇåãíÉ åÐå ÇáÑÍáÇÊ ÇáÚáãíÉ¡ æáÞÏ ÇÝÇÏäÇ ÇáÇÓÊÇÐ ãÕØÝì ÒåíÑÈÇä ãËá åÐå ÇáÑÍáÇÊ ÇáÚáãíÉ áÇÈÏ ãä Çä ÊäÙã ÈÕæÑÉ ÇÝÖá æÐáß ãä ãäØáÞ ÇáÝÇÆÏÉ ÇáÚáãíÉ ÇáÊì íßÊÓÈåÇ ÇáØáÇÈ ãä ÇáÊÏÑíÈ ÇáÚãáì ¡æáÞÏ ÇÓÊØáÚäÇ ÈÚÖ ÇáØáÇÈ æÇÝÇÏæäÇ ÈÇäåã ÞÏ ÇÓÊÝÇÏæÇ ãäåÇ ßËíÑÇ ãä ÇáäÇÍíÉ ÇáÚáãíÉ æÈÇä åÐå ÇáÑÍáÇÊ íãßä Çä ÊäÙã Úáì ÑÍáÊÇä Ýì ÇáÝÊÑÉ ÇáÏÑÇÓíÉ æÈÏÚã ãä ÇÏÇÑÉ ÇáÌÇãÚÉ æáÐáß äÍä ääÇÔÏ ßá ÇáßáíÇÊ ÈÇä ÊäÙã ãËá åÐå ÇáÑÍáÇÊ ÇáÚáãíÉ .